Om

PETER JÄDERBRANT


   Leg. psykoterapeut

Master in medical sciense

Auktoriserad handledare i psykoterapi

Lärare i psykoterapi


Utbildning till legitimerad psykoterapeut och därefter mastererexamen i medicinsk vetenskap i ämnet psykoterapi, genomfördes vid  Karolinska Institutet i Stockholm. Några år senare vidareutbildade jag mig till  handledare och lärare i psykoterapi  vid Göteborgs Psykoterapiinstitut.  Som psykoterapeut är jag integrativ, vilket betyder att jag använder mig av olika terapimetoder utifrån patientens problemoråde och behov. En del blivande psykoterapeuter går hos mig i utbildningspsykoterapi vilket innebär minst 75 timmars individualpsykoterapi. Som handledare arbetar jag med  grupper och individer inom en mängd olika arbetsoråden och inom det mer strikta psykoterapeutiska fältet handleder jag både kognitiva och psykodynamiska terapeuter.


I slutet av 70-talet och fram till slutet av 80-talet arbetade jag inom den psykiatriska slutenvården, sex år   på behandlingshem för unga vuxna och inom öppenvårdspsykiatrin.  Förutom direkt patientarbete föreläste  och handledde jag omvårdnadspersonal runt om i Dalarnas län.  Därefter följde 16 år på en psykoterapimottagning. Det psykoterapeutiska arbetet varvade jag med olika handlednings och utbildningsuppdrag. Jag deltog bl.a.  som lärare och  handledare under två grundläggande psykoterapiutbildningar (Steg 1). Sedan 2005 är jag privat vårdgivare.  Jag har under årens lopp fortbildat mig kontinuerligt t.ex.  analytisk psykologi (Teologen Uppsala och Gävle högskola), ungdomsdiagnostik (Falun), traumateori (Kris och traumaenheten i Solna) och utöver det veckovis kamrathandledning och seminarium.   


Jag arbetar idag med vuxna, barn, ungdomar, par, familjer, personal enskilt eller i grupp. Arbetet består av kortare eller längre tids psykoterapi, kristerapi, stresshantering, konflikthantering , psykologisk rehabilitering m.m.


Chefer på olika nivåer går hos mig i en blandform av psykoterapi och personlig utveckling där chef- och ledarskapsfrågor integreras. Därutöver handleder och utbildar jag enskilda och grupper.


Jag har 2021 gått i pension men föreläser vid behov.

VIKTIGT ATT VETA


I och med att jag är legitimerad psykoterapeut så regleras  allt patientarbete i Hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det betyder att IVO är tillsysnmyndighet precis som i den offentliga sjukvården. Företaget har patientförsäkring vilket är en extra trygghet för patienten.  Tystnadsplikt gäller liksom journalföring. Journalprogrammet är inte sammankopplat med övrig sjukvård  utan förvaras endast på mottagningen. Eventuellt samarbete med vårdgrannar, t.ex. läkarkontakt, kontakt med fk.  , eller arbetsgivare, anhöriga sker endast i överenskommelse med patienten.


Om arbetsgivare bekostar terapin finns vanligen ett muntligt kontrakt mellan arbetsgivare, patient och mig som vi har att hålla oss till. Om jag arbetar som underkonsult till en företagshälsa så kan det hända att journalen skrivs på företagshälsan i stället för på mottagningen. Patienten är dock alltid underrättad om dessa rutiner. Fördelen med dessa arrangemang  är att medicinerande läkare, företagssköterska snabbt kan hitta information för att bättre kunna planera och ge vård på ett bra sätt till den gemensamma patienten.   


Då företaget är upphandlat av Landstinget Dalarna har också de gjort en kvalitetskontroll av företaget. Att jag är upphandlad betyder att ekonomiskt ansvariga chefer på BUP, vuxenpsykiatrin, vårdavdelningar, vårdcentraler  etc. kan köpa tjänster av mig om de prioriterar så och  om deras egna resurser inte räcker till.      För vad som gäller för fria vårdvalet, valfrihetsremiss så besvaras sådana frågor av väntetidskansliet i landstinget Dalarna.


Precis som i  all hälso- och sjukvård måste företaget ha ett ständigt pågående kvalitetsarbete.  Det innebär att reglbundet uppdatera rutiner utifrån de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet som legitimerad psykoterapeut.


Även när det gäller vetenskaplig forskning och utvecklingen av metoder inom mitt arbetsfält så  ser jag det som  viktigt att hålla mig uppdaterad. Det sker genom forskningsrapporter, kontakt med universitet (KI), regelbunden vidareutbildning, nätverkande med andra psykoterapeuter samt medlemskap i psykoterapeutisk förening (RPC)
Jag har 2021 gått i pension och bedriver inte psykoterapi mer men föreläser vid behov.


Vad är leg. psykoterapeut


Det är endast legitimerade psykoterapeuter som självständigt får bedriva psykoterapeutiskt arbete. Det tar lång tid för att bli legitimerad psykoterapeut och behörighetskraven är omfattande: 1) Akademisk examen som psykolog, läkare, socionom eller sjuksköterska. 2) 2-årig basutbildning i psykoterapi tidigare kallad steg 1. Denna basutbildning ingår i utbildningen till psykolog och psykiater. 3) 2-års klinisk erfarehet av psykoterapeutiskt arbete under handledning av handledarutbildad leg. psykoterapeut. Därefter är man formellt behörig att söka in på den legitimationsgrundande treåriga psykoterapeututbildningen.


Universitet, högskolor och av högskoleverket godkända Institut lägger tonvikt på olika psykoterapi-former. De senaste åren har dock utbildningarna blivit allt mer integrativa dvs. psykoterapeuterna utbildar sig i olika metoder och inriktningar och inte enbart i kognitiva, beteendeinriktade eller psykodynamiska metoder.


En hel del leg. psykoterapeuter fortsätter sedan att utbilda sig till handledare och lärare och en del som har svårt att sluta förkovra sig läser vidare till filosofie eller medicine magister.


Här nedan följer ett axplock av olika problemområden som jag arbetar med. På de andra sidorna kan du läsa mer om de olika metoderna. 


Olika problemområden


Ångest, panikångest, ständigt återkommande oro, plågsam rädsla, återkommande stresstillstånd, sömnsvårigheter,Depression, depressivitet, nedstämdhet, sorg, övergivenhetskänsla, självmordstankar, grubblerier


Låg självkänsla, blygsel, identitetsproblematik, plågsam ensamhetskänsla


Kris- och trauma, sexuella övergrepp, utsatt för våld eller hot om våld, död hos anhörig eller vän


Självskadeproblematik


Relationsproblem, svårigheter i familjen, med vänner, i skolan och/eller arbetsplatsen


Obearbetade svårigheter i barndom, under uppväxt och/eller därefter som påverkar nuets vardag på ett olyckligt sätt.


Chefer och Ledare

Som chef och ledare är man  många gånger extra utsatt för ansvarstyngda, organisationsbundna och tidsbegränsade krav. Stressproblematiken ingår nära nog som en del i uppdragen. Att ha den organisatoriska överblicken samtidigt som krav på information, kommunikation och relation  ska tillfredsställas såväl uppåt som nedåt och åt sidan i organisationen är en påfrestning som få klarar.


Att som chef och ledare ha en kontakt med mig kan många gånger inte bara skydda och stärka  personen utan även säkra  och stärka organisationen.

Se mer under  rubrik "CHEFER"